Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - admin

Pages: [1] 2 3 ... 22
1
Tradução para o Português / EZCalc2 translation
« on: October 28, 2018, 02:16:38 AM »
graças ao esforço de paulo azevedo


2
Tradução para o Português / Welcome
« on: October 28, 2018, 02:00:43 AM »
Bem-vindo à secção portuguesa do fórum DSR
Esta seção será moderada por Paulo Azevedo e Paulo Oliveira
A tradução aqui será verificada e vinculada ao portal DSRreefing.xxx

ENG:
Welcome to the Portugues section of the DSR forum
This section will be moderated by Paulo Azevedo and Paulo Oliveira
Translation here will be checked and used to linkup to the DSRreefing.xxx portal

3
DSR FAQ / Re: What is a power filter ?
« on: August 19, 2018, 11:14:05 PM »
De powerfilter is één van de fundamenten van mijn manier van aquarium houden. Nog voordat ik "het synthetisch aquarium project" gestart was en daarmee DSR, had ik de powerfilter al jaren in gebruik.

De powerfilter verwijderd alle zweefvuil uit het systeem en verkleint daarmee de risico dat deze gaat bezinken in de bodem of achter het gesteente. Het is essentïeel dat er voldoen gevarieerde stroming in het systeem aanwezig is om het vuil in suspensie te houden, zodat het kan worden uitgefilterd door de powerfilter.

Een goed werkende powerfilter kan zonder extra middelen een systeem kristal helder filteren mits de pomp die gebruikt wordt krachtig genoeg is en de watten lang genoeg blijven zitten als deze bijna verzadigd is. Doordat de watten verzadigd raakt, word gedurende die periode het fijn stof uit het waterkolom gehaald. Hierdoor oogt het water kristal helder.

Afhankelijk van het voer gedrag, bezetting en aanwezige vuil dient de watten tussen de 2 en maximaal 5 dagen verwijderd te worden.
Het gebruik van witte watten is aan te raden en het uitspoelen van nieuwe watten is verplicht anders zal door de aanwezige laag op de watten de afschuimer overactief gaan afschuimen met overstroming en water overlast als gevolg.

Dit zijn voorbeelden van powerfilters:

 
 

in de loop van jaren zijn door mij diverse soorten en uitvoeringen van watten filtering getest.. inclusief losse watten in de sump, watten in een apart compartiment, watten op stromingspompen, sponsen en combinaties met grof naar fijne compartimenten, alsmede gafzakken met of zonder watten.
Alles is er weer eruit gesloopt en de basis werk nog steeds het best .

Een sterke pomp met een geperforeerde klos en 3 lagen watten. Meer heb je niet nodig.
Ik verkoop niks, maar wens wel dan mensen die mijn methode gebruiken slagen. Dit is een essentieel onderdeel van het onderhoud.
Afwijkingen hierop geven ook een afwijkend resultaat, daarvan kan ik uit eigen ervaring spreken.


Omdat niet iedereen even handig is en zin heeft om te klussen, ben ik op zoek gegaan naar een commercieel verkrijgbaar product, waarmee een powerfilter eenvoudig te realiseren is.

Dit is de oplossing:
deze " aanzuigkorf buizen" zijn in diverse diameters gewoon via de groothandel te bestellen door de lfs. Mocht het een probleem zijn om ze te krijgen, stuur mij een pb dan zorg ik dat jou lfs de informatie krijgt waar deze leverbaar zijn. Ik lever ze zelf niet en ga ze ook niet leveren, omdat ik geen winkel bent en ook niet wil zijn.kijk ook hier voor optimale stroming in een rif:
http://dsrreefing.nl/forum/index.php?topic=15.0

TRANSLATION:
The power filter is one of the foundations of my way of aquarium keeping. Even before I started "the synthetic aquarium project" and with that DSR, I had the power filter in use for years.

The power filter removes all floating waste from the system and reduces the risk of it settling in the soil or behind the rock. It is essential that there is a varied flow in the system to keep the dirt in suspension so that it can be filtered out by the power filter.

A properly working power filter can filter a system crystal clear without additional resources, provided the pump used is strong enough and the cotton wool stays long enough when it is almost saturated. Because the cotton wool becomes saturated, during that period the particulate matter is removed from the water column. This makes the water crystal clear.

Depending on the feed behavior, occupation and dirt present, the cotton wool should be removed between 2 and 5 days.
The use of white cotton wool is advisable and the rinsing of new cotton wool is obligatory otherwise the skimmer will be overactively skimmed with flooding and water pollution as a result.

over the years I have tested various types and designs of cotton wool filtering ... including loose cotton in the sump, cotton wool in a separate compartment, cotton wool on flow pumps, sponges and combinations with coarse to fine compartments, as well as bags with or without cotton wool .
Everything has been removed and the basic work is still the best.

A strong pump with a perforated spool and 3 layers of cotton wool. You do not need more.
I do not sell anything, but I wish people who use my method succeed. This is an essential part of maintenance.
Deviations on this also give a deviating result, which I can speak from my own experience.

Because not everyone is just as handy and wants to do some work, I started looking for a commercially available product, with which a power filter can easily be realized.

This is the solution:
these "suction basket tubes" can be ordered in various diameters from the wholesalers through the lfs. If it is a problem to get them, send me a pb then I will make sure that you get the information where these are available. I do not deliver them myself and do not deliver them, because I am not a store and do not want to be.

4
DSR Tanks (public) / Re: 1800L floating Rif BE-Gent
« on: January 30, 2018, 02:35:09 PM »
aan je afschuimer zal het niet gaan liggen ;D

5
DSR Tanks (public) / DSR 1200L reference reef (Alterations)
« on: January 30, 2018, 02:00:47 PM »
in this topic the changes in time made to the DSR reference reef will be documented:

Oktober 18, 2015
KR1000 Calcium reactor removed, because of low PH, due to excess CO2.
More control with only liquid dosings and incidental corrections

The reactor with zeolite stones was also removed somewhere in 2016

6
DSR Supplements / tmp subject
« on: January 22, 2018, 08:45:32 PM »
tmp message

7
DSR EZ program / Re: EZ start
« on: January 16, 2018, 01:50:25 PM »
Deutsch: (Übersetzung)

DSR-EZ Schnellstartverfahren:
(für Riffbecken ohne strukturelle Probleme)

Gehen Sie zuerst durch das Thema "High Nulces": http://dsrreefing.com/nutrients/

Installieren Sie den Netzfilter (entfernen Sie so viel Detritus wie möglich vom Sandbett):
Montieren und kalibrieren Sie Auto-Dosiereinheiten.
Stellen Sie den Ausfluss immer höher als die EZ-Flaschen, um eine Überdosierung durch Syphon zu vermeiden. Platzieren Sie den Wasserfluss über Wasser und verwenden Sie immer Einwegventile, um zu verhindern, dass Flüssigkeit in die Flasche zurückfließt
Messen Sie KH, Ca, PO4, NO3, um Einblick in Ihre Parameter zu erhalten und bei Bedarf eine Baseline-Dosierung zu beginnen
Verwenden Sie diese Testkits: http://dsreefing.com/testkits/
und die DSR-Referenz, um sie zu überprüfen: http://www.dsrreefing.com/supplements/#Reference
Starten Sie die Basisdosierung für EZCarbon (auf dem Container angegeben)
Starten Sie die Basisdosierung für EZBuffer (im Container angegeben)
Starten Sie die Basisdosierung für EZCalcium (auf dem Container angegeben)
Starten Sie die Baseline-Dosierung für EZTrace (auf dem Container angegeben)
Führen Sie (bi-) wöchentliche Messungen durch und füllen Sie bei Bedarf nach.
Finetine Dosierung, um Parameter ruhig zu halten

Beim Starten von DSR auf einem Hochsystem PO4 / NO3 sicherstellen, dass das Sandbett abgesaugt wird,
Verwenden Sie einen Powerfilter: http://dsreefing.com/powerfilter/
und gehen Sie diese Checkliste durch: http://dsreefing.com/nutrients/
Bakterienbildung zu verhindern: http://dsreefing.com/bloom/

DSR Reefing Deutschland: https://www.facebook.com/groups/DSRReefingDeutschland/

8
DSR FAQ / Re: How to start using DSR (ENG/NL/DE/FR)
« on: January 16, 2018, 01:38:23 PM »
Updated german en french translations
added 2 facebookgroups

Aktualisierte deutsche und französische Übersetzungen
deutsche facebookgroup hinzugefügt


Traductions allemandes et françaises mises à jour
groupe facebook allemand ajouté

DSR Reefing Deutschland: https://www.facebook.com/groups/DSRReefingDeutschland/
DSR Reefing France: https://www.facebook.com/groups/DSRReefingFrance/

9
News and Events / Showoff lotterij
« on: January 08, 2018, 01:41:40 PM »
https://www.facebook.com/groups/DSRProductSupport/permalink/935783256568681/


Lottery list.
Alleen mensen die 100% met dsr producten werken. (Foto's zonder originele DSR verpakkingen doen niet mee).

Kandidaten:
1- Bernd binneman
2- leon koopmans (+ dastaco)
3- martin dame
4- arjen drenthe
5- bram rover
6- remco van ess
7- alex droogmans
8- alex droogmans
9- maikel verhij
10- stefan katia goderis
11- toinne van lotgering
12- robin slegt
13- mylene hofman (+wierenfilter)
 14- mieke lauwereins
15- kevin van doesburg
16- yoni rommelare
17- tony de koster (geen originele flessen)
18- sevens danny
19- eddy willems
20- jeffrey noorlander

10
Another new year


11
DSR EZ program / Re: EZ start
« on: January 03, 2018, 11:52:50 PM »
Français (Traduction): 

Procédure de démarrage rapide DSR-EZ:
(pour l'aquarium sans problèmes structurels)

D'abord, suivez ces étapes avec des nutriments élevés: http://dsrreefing.com/nutrients/

Installez un filtre de puissance (enlevez le plus de saleté possible du fond):
Installez et calibrez les canaux de dosage.
Placez toujours la sortie plus haut que les bouteilles EZ, pour éviter un surdosage par siphonnage. Place LA SORTIE au-dessus DE LA SURFACE DE L'EAU et utilise des clapets anti-retour sur tous les canaux pour éviter le siphonnement [/ i]
mesurer KH, Ca, PO4, NO3 pour avoir une idée des valeurs et commencer avec les doses de base si nécessaire
utilisez ces tests: http://dsrreefing.com/testkits/
utilisez la référence DSR pour les calibrer: http://www.dsrreefing.com/supplements/#Reference
Commencer le dosage de base pour EZCarbon (comme indiqué sur la bouteille)
Commencez la dose de base pour EZBuffer (comme indiqué sur la bouteille)
Commencez la dose de base pour EZCalcium (comme indiqué sur la bouteille)
Commencez la dose de base pour EZTrace (comme indiqué sur la bouteille = 50% de EZ Calcium)
MESURER CHAQUE DEUX SEMAINES ET COMPLETER SI NECESSAIRE
améliorer les valeurs au moyen de les dosages

Si vous commencez avec des valeurs PO4 / NO3 très élevées, nettoie soigneusement  le SOL de sable AVEC UN ASPIRATEUR DE FOND.
utilisez un filtre de puissance: http://dsrreefing.com/powerfilter/
parcourir cette liste: http://dsrreefing.com/nutrients/
empêche les proliférations bactériennes: http://dsrreefing.com/bloom/

DSR Reefing France: https://www.facebook.com/groups/DSRReefingFrance/

12
DSR EZ program / Re: EZ start vragen
« on: January 03, 2018, 11:45:35 PM »
Hallo,wil met een nieuw aquarium(Red Sea Reefer 350)beginnen,ga hem morgen halen bij Diebo
Begin met dood steen en wil op de EZ methode draaien.
Nu heb ik al aardig wat gelezen (denk ik) maar kan niet vinden waneer je nu met doseren begint.
Is dat gelijk met het vullen van het aquarium met water steen en zand of nadat het aquarium gecycelt heeft en de pieken zijn geweest.
En is het verstandig om met het opstarten een stuk levend steen in de sump te laten mee draaien?
Hoop dat iemand me op weg kan helpen,er is best wel heeeelllll veel info beschikbaar en als beginner is het knap lastig filteren wat nu wel of niet van toepassing is .

Mvg Ronald
Dit is een referentie forum:
Vragen worden het snelst beantwoord op https://www.facebook.com/groups/DSRProductSupport/

Je begint gelijk met doseren zoals het in dit topic al wordt aangegeven.
(Start meting en indien nodig doseren)

De sump mag leeg zijn. Die vervult in DSR verder geen biologische functie.

13
DSR EZ program / Re: DSR EZ- Dosing program
« on: January 03, 2018, 11:23:47 PM »
Het is zelfs meer dan dat:
- DSR stuurt ook nutrienten actief aan
- je heb zelf volledig controle over alle stoffen, omdat je precies weet wat in de flessen zit

14
Traduction Française / Re: Brochure DSR (traduction française)
« on: January 03, 2018, 10:32:07 PM »
Origineel nederlandse text:
hier te downloaden:https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFZdJzmmaxQubv0&cid=207A3876B443C447&id=207A3876B443C447%212965&parId=207A3876B443C447%212967&o=OneUp

(verbetering op de franse vertaling zijn welkom)Koralen groei tot aan de wateroppervlakte. Wie wilt dat niet? Met de juiste inspanning is het voor iedereen mogelijk.


Dutch Synthetic Reefing (DSR) is een ecologisch verantwoorde methode voor het in stand houden van een volledige bezette gemengde rifaquarium, zonder het ongemak  van de regelmatige waterwissels. De DSR methode is in 2012 doorontwikkeld voor het grote publiek door Glenn Fong. Deze diende als aanvulling op het onderhoud van een aquarium, die al sinds 2004 zonder waterwissels in stand werd gehouden. Het doel was om een gemengd  rifaquarium met harde en zachte koralen te onderhouden. Het houden van een gemengde rif en geen waterwissels toepassen werd door veel aquarianen als onmogelijk gezien. De jarenlange ervaring, het steeds verder ontwikkelen en zoeken naar nieuwe toepassingen in deze prachtige hobby, maakt de DSR methode zo uniek. Inmiddels wordt de DSR methode en de daarop afgestemde DSR producten met groot succes toegepast door talrijke aquarianen.

Natuurlijk kunt u niet zonder meer stoppen met waterwissels. U moet er wel iets tegenover stellen om de waterwaarden op peil te houden. Alles is in de DSR methode aanwezig om de 11 essentiële waarden aan te sturen. Essentiële macro- en spore elementen, maar ook voedings- en afvalstoffen worden gestuurd, mede hierdoor zijn waterwissels overbodig geworden.

De DSR calculator geeft adviezen op basis van de regelmatige metingen, waarbij het verbruik van de aquarium in kaart wordt gebracht.
De advies meetintervallen (vermeld in de eerste kolom van DSR calculator) kunnen naarmate er stabiliteit en meer ervaring verkregen is, ruimer worden genomen.

•   Bezoek het DSR portaal voor de laatste informatie: www.dsrreefing.com.
•   Meldt u als gebruiker aan bij de  “DSR - Dutch Synthetic Reefing” facebook support groep voor de meest accurate DSR informatie.
•   Registreert u ook bij de www.DSRreefing.nl/forum voor het downloaden van de volledige macro geschikte calculators.
•   Google op “glennf dsr”. Er zijn genoeg gebruikerservaringen en publicaties over de DSR methode te vinden.

De kenmerken van de DSR Methode:
•   De meest rendabele Alles-In-Eén onderhoudsmethode, ontwikkelt voor grote en extra grote rifaquariums.
•   De volgende stap in aquarium onderhoud, zonder het ongemak van de wekelijks waterwissels.         
•   Onafhankelijk, preciese en wetenschappelijk gebaseerde doseringen, resulterend in totale controle van de essentiële water parameters.
•   Een bewezen methode, waar uitmuntende resultaten mee behaald worden.
•   Een eigen DSR support forum met een uitgebreide DSR calculator, die adviseert en het berekenen van de doseringen zeer eenvoudig maakt.
•   Betrouwbaar doseren en onder controle houden van 12 essentiële waarden m.b.v. zeewater testen.
•   Benadering met een steile leercurve om een gevorderde aquariaan te worden.
•   Hoge mate van succes bij zowel gevorderden als beginners. 
•   Open methode die vertrouwt op open communicatie met gebruikers om de DSR methode verder te verbeteren.         
•   Mogelijk tot het op maat samenstellen van een hoge kwaliteit zout t.b.v. structurele, of noodcorrecties.

De 14 gebruikte stoffen en de testsetjes:
•   Saliniteit: DSR NaCl+, Refracto meter (D&D Ocean)
•   KH: DSR KH+ of DSR PH+, Salifert KH
•   Calcium: DSR Ca+,  Salifert Ca
•   Magnesium: DSR Mg+, Salifert Mg
•   MgSO4 wordt gebruikt bij de aanmaak van nieuw zoutwater
•   Kalium: DSR K+, Salifert Potassium of Redsea Potassium
•   Strontium: DSR SR+, Salifert Sr (door toevoegen met Ca+ wordt het meten verminderd)
•   Boor: DSR B+, Salifert Borium
•   Jodide: DSR I2,  Salifert I
•   Fosfaat: DSR PO4+, Redsea PO4, Hanna HI-736, (geen Salifert en geen Colombo PO4!)
•   Nitraat: DSR NO3, Salifert NO3+ (geen Redsea NO3)
•   Ijzer: Fe+, t.b.v. Fosfaat verwijdering, Sera Fe (de test is om overdoseren te voorkomen)
•   CarbonVS: t.b.v. nitraat verwijdering (een uitgebalanceerde mix van koolstofbronnen)
•   Amino/C – een uitgebalanceerde Amino oplossing voor gezonde zoanthus soorten.
 
De laatste calculators kan via het DSR portaal gedownload worden:
http://dsrreefing.com/calculators/

De laatste DSR supplementen en beschrijvingen: http://dsrreefing.com/supplements

Filmpje over de werking van de DSR calculator: https://www.youtube.com/watch?v=PRFmHFQkJ1c&feature=youtube_gdata_player

De gebruikte techniek:
Ruim bemeten afschuimer, bij voorkeur T5 verlichting (bij SPS koralen), 3-4 stromingspompen (op interval), Powerfilter, 4-6 kanaals doseerpomp, UV lamp(t.b.v. de vissen).
Hoewel niet noodzakelijk, is het wel aan te raden een 4-6 kanaals doseerpomp te gebruiken.
Leest hier meer over de toepassing van een powerfilter: http://dsrreefing.com/powerfilter
 
Ondersteuning geschiedt volgens het DSR support protocol: http://dsrreefing.com/faq
Voor juiste informatie graag gebruik maken van de daarvoor aangewezen support platforms.
Vragen stellen kan op: www.dsrreefing.nl/forum of fb groep: “DSR - Dutch Synthetic Reefing”.

Het werken met de DSR calculator gaat als volgt:
Nadat u deze gedownload hebt, start u de excel werkblad op. (excel of openoffice vereist)
Alleen de gele cellen zijn voor het gebruik aan te passen en dienen ook nagelopen te worden.
U kiest de “taal” en vult de “watervolume” voor calculaties in, daarna heeft u twee keuzes:
•   zelf zoutwater op maat samenstellen met “nieuw water”
•   de waarden meten en corrigeren met “Correctie waarden”
Alle gemeten waarden kunnen ingevuld worden in de kolom “gemeten waarden”. Indien een waarde niet gemeten wordt een x invullen, dat voorkomt verwarring bij het afwegen/doseren van de stoffen. Bij het aanmaken van nieuw water wordt er osmose water gebruikt en de kolom met gemeten waarden niet gebruikt.
Controleer of de “target waarden” naar wens zijn.
Afhankelijk van de gekozen actie, zal de kolom “correctie waarde” of  “Nieuwe aanmaak” het te doseren hoeveelheid van de stoffen aangeven.


Voorbeeld 1: correctie van calcium


Voorbeeld 2: Aanmaak van 100 liter nieuw zeewater op eigen specificaties

Let op !
Het toevoegen van KH+ dient uitsluitend te geschieden, nadat alle andere zouten opgelost zijn. Wordt deze regel niet in acht genomen dan zal er neerslag ontstaan wat zich uit in een witte waas. Neerslag is schadelijk voor de pompen.

DSR Fe+ wordt gebruikt om fosfaat te verlagen. Leest hier meer over ijzer doseren: http://dsrreefing.com/supplements/#Feplus (leest ook door bij de link more..).
DSR CarbonVS wordt primair gebruikt om nitraat te verlagen. Leest hier meer over het doseren: http://dsrreefing.com/supplements/#CarbonVS (leest ook door bij de link more..).
Gebruikt de hulp van de volgende calculator bij het doseren: http://dsrreefing.com/carbonvs30

De DSR methode is een alles in één oplossing voor het onderhoud van een rifaquarium zonder toepassing van waterwissels. Het is niet mogelijk een rifaquarium goedkoper en ook nog succesvol te onderhouden. Hierdoor houdt u meer budget over voor meer techniek, mooie koralen en leuke vissen.
 
De globale kosten per jaar om met de DSR methode een 500 liter aquarium te onderhouden is ~ €200 (hier wordt uitgegaan van een gemiddelde koralen bezetting). De gebruikte test setjes kosten ~ €180. Een groot deel hiervan hoort bij het normaal aquarium houden reeds in het bezit te zijn. Buiten deze DSR elementen heeft u verder niks nodig!

 
Dit soort beelden van koralen groei zijn te behalen met de DSR methode. Zo getuige de vele DSR aquariums op het DSRreefing.com forum en de “DSR – Dutch Synthetic Reefing” facebook groep.

Samenwerking met andere methoden:
De DSR methode is modulair en kan zowel gedeeltelijk als in z’n geheel toegepast worden.
Het optimale resultaat wordt behaald als de methode ook volledig toegepast wordt.
De meeste supplementen worden gebruikt, als de situatie daarom vraagt. Alle benodigde stoffen zijn meegeleverd bij de DSR100, DSR250 en DSR500 onderhoudspakketten. De DSR100 is een proefpakket voor degene, die de DSR methode willen gaan uitproberen. Voor grotere aquaria is een DSR500 als startpakket voldoende. De stoffen die opraken kunnen los bijbesteld worden en eventueel ook in grotere verpakkingen.

Voor de opstart kunt u gebruik maken van de CRS250. Dit is een complete zout zonder zware metalen, waarbij alle parameters apart te sturen zijn. Alle DSR producten zijn los leverbaar bij de Premium DSR dealers: http://dsrreefing.com/premiumdealers.

Het is in de DSR Methode ook mogelijk om met een kalkreactor samen te werken, daarbij gebruikt u de DSR macro elementen (KH+,Ca+,Mg+ en Sr+) om tekortkomingen van de
kalkreactor bij te sturen. De rest van de supplement zijn voor de groei en kleuring.
De DSR macro elementen (KH+,Ca+,Mg+,K+ en Sr) zijn ook te gebruiken als balling stoffen.

laatste revisie datum, 20/05/201715
Traduction Française / Brochure DSR (traduction française)
« on: January 03, 2018, 10:20:34 PM »

La croissance des coraux jusqu'à la surface de l'eau. Qui ne veut pas ça? Avec le bon effort, c'est possible pour tout le monde.

Le Dutch Synthetic Reefing (DSR) est une méthode écologiquement rationnelle pour maintenir un aquarium récifal mélangé entièrement occupé, sans l'inconvénient des changements d'eau réguliers. La méthode DSR a été développée en 2012 pour le grand public par Glenn Fong. Cela a servi comme un ajout à l'entretien d'un aquarium, qui a été maintenu depuis 2004 sans changements d'eau. L'objectif était de maintenir un aquarium récifal mixte avec des coraux durs et mous. Garder un récif mixte et ne pas appliquer de changements d'eau a été considéré par de nombreux aquariophiles comme impossible. Les années d'expérience, le développement continu et la recherche de nouvelles applications dans ce merveilleux passe-temps rendent la méthode DSR si unique. Entre-temps, la méthode DSR et les produits DSR correspondants ont été utilisés avec succès par de nombreux aquariophiles.

Bien sûr, vous ne pouvez pas simplement arrêter avec des changements d'eau. Vous devez faire quelque chose pour maintenir les niveaux d'eau à la norme. Tout est présent dans la méthode DSR pour contrôler les 11 valeurs essentielles. Des macro-éléments et oligo-éléments essentiels, ainsi que des produits alimentaires et des déchets sont envoyés, en partie à cause de cela, les changements d'eau sont devenus superflus.

Le calculateur DSR fournit des conseils basés sur les mesures régulières, dans lesquelles la consommation de l'aquarium est cartographiée. Les intervalles de mesure du conseil (indiqués dans la première colonne du calculateur DSR) peuvent être plus largement pris en compte lorsque la stabilité et l'expérience sont obtenues.

•   Visitez le portail DSR pour les dernières informations: www.dsrreefing.com.
•   Connectez-vous en tant qu'utilisateur au groupe de support facebook "DSR - Dutch Synthetic Reefing" pour obtenir les informations DSR les plus précises.
•   Vous pouvez également vous enregistrer sur le site www.DSRreefing.nl/forum pour télécharger les calculatrices macro-compatibles complètes.
•   Google sur "glennf dsr". Il y a beaucoup d'expériences utilisateur et de publications sur la méthode DSR.

Les caractéristiques de la méthode DSR:
•   La méthode de maintenance All-In-One la plus rentable, développée pour les aquariums récifaux de grande et très grande taille.
•   La prochaine étape dans l'entretien de l'aquarium, sans l'inconvénient des changements d'eau hebdomadaires.
•   Dosages indépendants, précis et scientifiquement fondés, permettant un contrôle total des paramètres essentiels de l'eau.
•   Une méthode éprouvée, avec d'excellents résultats.
•   Un propre forum de support DSR avec un calculateur DSR complet, qui conseille et rend le calcul des dosages très facile.
•   Dosage fiable et maintien sous contrôle de 12 valeurs essentielles au moyen de tester l'eau de mer.
•   Approchez avec une courbe d'apprentissage abrupte pour devenir un aquariophile avancé.
•   Haut niveau de succès avec les débutants et les avancés.
•   Méthode ouverte reposant sur une communication ouverte avec les utilisateurs pour améliorer la méthode DSR.
•   Possibilité d'adapter un sel de haute qualité pour les corrections structurelles ou d'urgence.

Les 14 substances utilisées et les ensembles d'essai:
• Salinité: DSR NaCl +, réfractomètre (D & D Ocean)
• KH: DSR KH + ou DSR PH +, Salifert KH
• Calcium: DSR Ca +, Salifert Ca
• Magnésium: DSR Mg +, Salifert Mg
• MgSO4 est utilisé dans la production de nouvelle eau salée
• Potassium: DSR K +, Potassium Salifert ou Potassium Redsea
• Strontium: DSR SR +, Salifert Sr (en ajoutant avec Ca +, la mesure est réduite)
• Foret: DSR B +, Salifert Boron
• Iodure: DSR I2, Salifert I
• Phosphate: DSR PO4 +, Redsea PO4, Hanna HI-736, (pas de Salifert et pas de PO4 de Colombo!)
• Nitrate: DSR NO3, Salifert NO3 + (pas de Redsea NO3)
• Fer: Fe +, pour l'élimination des phosphates, Sera Fe (le test est d'éviter le surdosage)
• CarbonVS: pour l'élimination des nitrates (mélange équilibré de sources de carbone)
• Amino / C - une solution Amino équilibrée pour des espèces de zoanthus saines.

Les dernières calculatrices peuvent être téléchargées via le portail DSR:
http://dsrreefing.com/calculators/

Les derniers suppléments et descriptions DSR: http://dsrreefing.com/supplements

Film sur le fonctionnement de la calculatrice DSR: https://www.youtube.com/watch?v=PRFmHFQkJ1c&feature=youtube_gdata_player

La technique utilisée:
Skimmer de taille généreuse, de préférence T5 (avec coraux SPS), 3-4 pompes de débit (sur intervalle), Powerfilter, pompe doseuse 4-6 canaux, lampe UV (par exemple le poisson).
Bien que cela ne soit pas nécessaire, il est conseillé d'utiliser une pompe de dosage à 4 ou 6 canaux.
En savoir plus sur l'application d'un filtre de puissance ici: http://dsrreefing.com/powerfilter

Le support est effectué selon le protocole de support DSR: http://dsrreefing.com/faq
Pour des informations correctes, veuillez utiliser les plates-formes de support appropriées.
Posez des questions: www.dsrreefing.nl/forum ou groupe fb: "DSR - Dutch Synthetic Reefing".Travailler avec la calculatrice DSR est la suivante:
Après l'avoir téléchargé, lancez la feuille de calcul Excel. (Excel ou bureau ouvert requis)
Seules les cellules jaunes peuvent être ajustées avant utilisation et doivent également être vérifiées.
Vous choisissez la "langue" et remplissez le "volume d'eau" pour les calculs, alors vous avez deux choix:
•   composez votre propre eau salée avec de «l'eau neuve»
•   mesurer et corriger les valeurs avec "valeurs de correction"
Toutes les valeurs mesurées peuvent être saisies dans la colonne "Valeurs mesurées". Si une valeur n'est pas mesurée, entrez un x, ce qui évite toute confusion lors du pesage / dosage des substances. Lors de la création d'une nouvelle eau, l'eau osmosée est utilisée et la colonne avec des valeurs mesurées n'est pas utilisée.
Vérifiez que les "valeurs cibles" sont satisfaisantes.
En fonction de l'action choisie, la colonne "valeur de correction" ou "nouvelle production" indiquera la quantité de substances à doser.


Exemple 1: correction du calciumExemple 2: Création de 100 litres d'eau de mer neuve selon ses propres spécifications

Faites attention! L'ajout de KH + ne devrait avoir lieu qu'après que tous les autres sels ont été dissous. Si cette règle n'est pas respectée, des précipitations se produiront, ce qui se reflète dans une brume blanche. Les précipitations sont nocives pour les pompes.

DSR Fe + est utilisé pour abaisser le phosphate. En savoir plus sur le dosage de fer ici: http://dsrreefing.com/supplements/#Feplus (lit aussi sur le lien plus ..).
DSR CarbonVS est principalement utilisé pour réduire le nitrate. En savoir plus sur le dosage ici: http://dsrreefing.com/supplements/#CarbonVS (lit aussi sur le lien plus ..).
Utilisez l'aide de la calculatrice suivante lors du dosage: http://dsrreefing.com/carbonvs30


La méthode DSR est une solution tout-en-un pour la maintenance d'un aquarium récifal sans l'application de changements d'eau. Il n'est pas possible de maintenir un aquarium récifal moins cher et aussi réussi. Cela signifie que vous avez plus de budget pour plus de technologie, de beaux coraux et de poissons amusants.

Les coûts globaux par an pour la méthode DSR de maintien d'un aquarium de 500 litres sont ~ 200 € (ceci est basé sur une occupation moyenne des coraux). Les ensembles de test utilisés coûtent ~ 180 €. Une grande partie de ceci devrait être en possession de l'aquarium normal. Vous n'avez besoin de rien d'autre en dehors de ces éléments DSR!
 

Ce type d'images de la croissance des coraux peut être réalisé avec la méthode DSR. Découvrez donc les nombreux aquariums DSR sur le forum DSRreefing.com et le groupe facebook "DSR - Dutch Synthetic Reefing".

Coopération avec d'autres méthodes:
La méthode DSR est modulaire et peut être appliquée en partie ou en totalité.
Le résultat optimal est atteint si la méthode est également pleinement appliquée.
La plupart des suppléments sont utilisés si la situation l'exige. Toutes les substances nécessaires sont incluses avec les kits de maintenance DSR100, DSR250 et DSR500. Le DSR100 est un package d'essai pour ceux qui veulent essayer la méthode DSR. Pour les plus grands aquariums, un DSR500 en tant qu'emballage de démarrage est suffisant. Les substances épuisées peuvent être commandées séparément et éventuellement dans des emballages plus grands.

Pour le démarrage, vous pouvez utiliser le CRS250. C'est un sel complet sans métaux lourds, où tous les paramètres peuvent être contrôlés séparément. Tous les produits DSR sont disponibles séparément chez les revendeurs Premium DSR: http://dsrreefing.com/premiumdealers.

Il est également possible dans la méthode DSR de travailler avec un réacteur à chaux, en utilisant les macroéléments DSR (KH +, Ca +, Mg + et Sr +) pour détecter les défaillances du système.
changer le réacteur à chaux. Le reste du supplément est pour la croissance et la coloration.

Les macroéléments DSR (KH +, Ca +, Mg +, K + et Sr) peuvent également être utilisés comme Balling.

dernière date de révision, 03/01/2018

Pages: [1] 2 3 ... 22