• Welcome to DSR Reefing - Reference forum for the DSR Method.. Please login or sign up.
 
August 06, 2020, 06:47:27 pm

News:

Unlogical names will be denied acces. Check your mail/spambox!


DSR PO4+, (Phosphate)

Started by glennf, May 25, 2014, 02:37:18 pm

Previous topic - Next topic

glennf

May 25, 2014, 02:37:18 pm Last Edit: October 22, 2016, 01:04:56 pm by admin
NL:

Fosfaat is nodig voor het welzijn van de koralen, het is een voedsel bron en dus noodzakelijk voor de bloei. in de natuur komen PO4 in hele lage niveau's voor, maar wel vanuit een onbeperkte bron van aanvoer.
Mijn visie in DSR is dat het fosfaat in een mixed rif aquarium meetbaar dient te zijn en dat deze koralen het best gedijen tussen de waarden 0,02 - 0,08ppm (gemeten met Redsea, Elos of Hanna testers). Het gebruik van één van deze PO4 testers is onoverkomelijk bij fosfaat doseringen
Bij afwezigheid van fosfaat treden de volgende signalen op:
- SPS,  het koraal weefsel wordt langzaam lichter, dan transparant en verliest uiteindelijk het weefsel van onder uit .(caliendrum)
- ook staan worden de kleuren flets en neigen naar grijs/beige (Acropora soorten, behalve de roze en gele)
- Leders koralen  worden licht van kleur, gaan in staan, veralgen om vervolgens uit elkaar te vallen. (spaghetti, lobophytum)

Het verhogen van Fosfaat doe je  met een fosfaat preparaat (DSR PO4+)

je gaat als volgt te werk:
- meten met Redsea, Hanna HI736, of elos PO4 test
- start de DSR calculator, alleen de gele cellen zijn te wijzigen en moeten dus nagelopen worden.
- vul de gemeten waarde in in de DSR calculator
- controleer de water volume voor de calculatie, dat moet de netto volume zijn in liters
- controleer de actie die moet staan op "Correctie waarden"
- controleer de target waarde voor PO4 (wijzig deze eventuel naar je eigen wensen)
- lees de te doseren hoeveelheid af bij de kolommen "correctie waarden" en "eenheid/grondstof" (in milliliters).

Het op peil brengen van PO4 kan je met maximaal 0,06ppm per dag
Fosfaat word in het systeem gebufferd/gebonden net als veel andere stoffen. (Kh,jodide,strontium,ijzer)
Door deze buffer werking kan het vaak voorkomen dat de PO4 dosering binnen een dag niet meer meetbaar is. Het opbouwen van fosfaat in een systeem die langere tijd arm heeft gestaan kan daardoor enige weken duren (afhankelijk van de gedoseerde hoeveelheid en het substraat).

De beste manier is om te werken met een geleidelijke  dagelijkse dosering i.c.m. week correcties.
Dit gaat als volgt
dag1: meting en correctieuitvoeren tot 0,08ppm (of ander gewenste waarde)
dag 2 t/m 6 dagelijk toedienen,  de berekende correctie dosering gedeeld  door 7 (0,08ppm/7)
dag 7 meten en eventueel corrigeren en dagelijkse dosering aanpassen aan het tekort of teveel
in essentie gaat het erom, dat je na het toedienen van elke 0,08ppm een meting doet.

Het doseren kan direct in het aquarium geschieden met een injectie, pipet of juiste maatbekertje

het automatisch dagelijks doseren van PO4+ raad ik niet aan, tenzij je een langdurig en structureel  tekort heb (in termijn van maanden).note1:
Stel eerst vast dat er een fosfaat tekort is d.m.v. een low range PO4 test. Stop de toepassing van PO4 verwijderaars indien dat het geval is. Na een week meten en starten met DSR PO4+ doseren indien het nog steeds onmeetbaar is.

Note2:
De voorwaarde om nitraat te kunnen verlagen m.b.v. een koolstofbron is dat er ook Fosfaat aanwezig dient te zijn.  Bij voorkeur op een niveau van 0,03-0,08ppm.  Het klink tegenstrijdig , maar op een lager niveau (0,0-0,02ppm) kan het helpen fosfaat bij te doseren om het nitraat verder te verlagen.

Note3:
Indien je twijfel of je fosfaat doseringen doen wat ze beloven, of aan je PO4 testje, kan je bij een nul meting 0.08ppm doseren en een half uur later meten. Dit moet dan minimaal 0.08ppm zijn. Dit moet je alleen doen als je alle hierboven geneomde signalen van laag fosfaat herkend.

Bij een structureel probleem met te lage fosfaat geen Fe+ toepassen, omdat deze fosfaat gaat verwijderd.
Een betere oplossing is om Fe Trace toe te dienen om ijzer beschikbaar te houden als spore element. afhankelijk van de behoefte tussen de 0,02-0,05ppm per dag).

glennfik adviseer altijd gebruik te maken van de DSR Calculator om doseringen te berekenen, dit voorkomt reken fouten.
de laatste versie is hier te downloaden: http://dsrreefing.nl/forum/index.php?board=5.0

glennf

July 21, 2014, 02:56:56 pm #2 Last Edit: October 22, 2016, 01:14:36 pm by admin
ENG:

Phosphate is necessary as food for the health of corals. NSW PO4 is present at very low levels for, but from an unlimited source of supply.My vision in DSR is that the phosphate in a mixed reef tank should be measurable and that these corals best thrive between the values 0.02-0, 08ppm (measured with Redsea, Elos of Hanna testers). In the absence of phosphate you may experience one of the following signals:
- SPS, the coral tissue is slowly becoming lighter, transparent and eventually you get STN.(e.g.caliendrum)
- Faded colors which tend to grey/beige (Acropora species, except the pink and yellow)
- Leathers stop extendending  their polyps, start growing algea and finally faling apart . (green sinulari sp. 02, green lobophytum sp. 06)

increasing PO4 level can be done wit a PO4 Additive (DSR PO4+)

How to start dosing PO4:
- Measuring PO4 with a realiable (low range) PO4 test. Use Redsea, Hanna, or elos PO4 test
-Start the DSR calculator, only the yellow cells are to be edited, and must therefore be checked.
- Fill the measured value in in the DSR calculator
- Check the water volume for the calculation, that should be the net volume in liters
- Check the action to stand on "correction values"
- Check the target value for PO4 (otherwise change this to your own liking)
- Read the to dose correction values in the columns "quantity" and "unit/raw material" (in ml).\

You can increase the  PO4 with up to 0,06ppm per day.
Phosphate is being buffered/bound in the system like many other substances. (Kh, iodide, strontium, iron)
This buffer can often prevent the PO4 dosage no longer being measurable within a day. Building of up phosphate in a system that has been PO4 deficient a long time can therefore take weeks (depending on the dose quantity and the substrate).

The best way is to work with a gradual daily dosage in combination with week corrections.
This goes like this,
day 1: measurement and do correction up to 0, 08ppm (or other desired value)
day 2 to 6: daily administration, the calculated correction dosage divided by 7 (0, 08ppm/7)
day 7 measuring and possibly correct and daily dosage to fit the defect or too much.
in essence, it is a matter of  measuring every dosed 0,08ppm to pevent overdosing

Dosing can be done directly in the aquarium with an injection, pipette or right size Cup

Automatically daily dosing PO4 + is not recommended, unless you have a long-term and structural deficency (in term of months).note1: determine that there is a phosphate deficiency by means of a low range test PO4. Stop the application of PO4 removers if that's the case. Start with measuring and dosing PO4 after a week if it still is immeasurable.

Note2: the condition to be able to reduce nitrate using a carbon source is that Phosphate has to be present. Preferably at a level of 0.03-0, 08ppm. It sounds contradictory, but at a lower level (0,0-0, 02ppm) may help to dose phosphate to further reduce nitrate.

Note3: If you doubt whether you phosphate dosages do what they promise, or you are second guessing you PO4 test, you can do a 0.08 ppm DSR PO4+  dosing (only at zero measurement) and measure a half  hour later. This should then at least be 0.08 ppm. This should only be done if you all above mentioned signals of low phosphate are recognized.

glennf

Update:

Nooit gebruik maken van een salifert PO4 test om fosfaat te doseren.
Aangezien de low rage resolutie niet voldoet krijg je geheid een PO4 overdosering!

Quote from: glennf
link=topic=390.msg791#msg791 date=1401021438

NL:

Fosfaat is nodig voor het welzijn van de koralen, het is een voedsel bron en dus noodzakelijk voor de bloei. in de natuur komen PO4 in hele lage niveau's voor, maar wel vanuit een onbeperkte bron van aanvoer.
Mijn visie in DSR is dat het fosfaat in een mixed rif aquarium meetbaar dient te zijn en dat deze koralen het best gedijen tussen de waarden 0,02 - 0,08ppm (gemeten met Redsea, Elos of Hanna testers). Het gebruik van één van deze PO4 testers is onoverkomelijk bij fosfaat doseringen
Bij afwezigheid van fosfaat treden de volgende signalen op:
- SPS,  het koraal weefsel wordt langzaam lichter, dan transparant en verliest uiteindelijk het weefsel van onder uit .(caliendrum)
- ook staan worden de kleuren flets en neigen naar grijs/beige (Acropora soorten, behalve de roze en gele)
- Leders koralen  worden licht van kleur, gaan in staan, veralgen om vervolgens uit elkaar te vallen. (spaghetti, lobophytum)

Het verhogen van Fosfaat doe je  met een fosfaat preparaat (DSR PO4+)

je gaat als volgt te werk:
- meten met Redsea, Hanna, of elos PO4 test
- start de DSR calculator, alleen de gele cellen zijn te wijzigen en moeten dus nagelopen worden.
- vul de gemeten waarde in in de DSR calculator
- controleer de water volume voor de calculatie, dat moet de netto volume zijn in liters
- controleer de actie die moet staan op "Correctie waarden"
- controleer de target waarde voor PO4 (wijzig deze eventuel naar je eigen wensen)
- lees de te doseren hoeveelheid af bij de kolommen "correctie waarden" en "eenheid/grondstof" (in milliliters).

Het op peil brengen van PO4 kan je met maximaal 0,06ppm per dag
Fosfaat word in het systeem gebufferd/gebonden net als veel andere stoffen. (Kh,jodide,strontium,ijzer)
Door deze buffer werking kan het vaak voorkomen dat de PO4 dosering binnen een dag niet meer meetbaar is. Het opbouwen van fosfaat in een systeem die langere tijd arm heeft gestaan kan daardoor enige weken duren (afhankelijk van de gedoseerde hoeveelheid en het substraat).

De beste manier is om te werken met een geleidelijke  dagelijkse dosering i.c.m. week correcties.
Dit gaat als volgt
dag1: meting en correctieuitvoeren tot 0,08ppm (of ander gewenste waarde)
dag 2 t/m 6 dagelijk toedienen,  de berekende correctie dosering gedeeld  door 7 (0,08ppm/7)
dag 7 meten en eventueel corrigeren en dagelijkse dosering aanpassen aan het tekort of teveel
in essentie gaat het erom, dat je na het toedienen van elke 0,08ppm een meting doet.

Het doseren kan direct in het aquarium geschieden met een injectie, pipet of juiste maatbekertje

het automatisch dagelijks doseren van PO4+ raad ik niet aan, tenzij je een langdurig en structureel  tekort heb (in termijn van maanden).note1:
Stel eerst vast dat er een fosfaat tekort is d.m.v. een low range PO4 test. Stop de toepassing van PO4 verwijderaars indien dat het geval is. Na een week meten en starten met PO4 doseren indien het nog steeds onmeetbaar is.

Note2:
De voorwaarde om nitraat te kunnen verlagen m.b.v. een koolstofbron is dat er ook Fosfaat aanwezig dient te zijn.  Bij voorkeur op een niveau van 0,03-0,08ppm.  Het klink tegenstrijdig , maar op een lager niveau (0,0-0,02ppm) kan het helpen fosfaat bij te doseren om het nitraat verder te verlagen.

Note3:
Indien je twijfel of je fosfaat doseringen doen wat ze beloven, of aan je PO4 testje, kan je bij een nul meting 0.08ppm doseren en een half uur later meten. Dit moet dan minimaal 0.08ppm zijn. Dit moet je alleen doen als je alle hierboven geneomde signalen van laag fosfaat herkend.

Bij een structureel probleem met te lage fosfaat geen Fe+ toepassen, omdat deze fosfaat gaat verwijderd.
Een betere oplossing is om Fe Trace toe te dienen om ijzer beschikbaar te houden als spore element. afhankelijk van de behoefte tussen de 0,02-0,05ppm per dag).


greetings, GlennF


glennf

April 04, 2015, 05:37:46 pm #4 Last Edit: June 20, 2015, 05:28:46 pm by glennf
om het meten niet aan de lopende band te doen, kan je er beter voor kiezen om:
week correcties te doen en dan van deze correctie dosering 1/7 dagelijks toe te dienen. in een systeem die 0,00 fosfaat meet, duurt het even voordat je tot een overdosering zal komen.
Mocht je toch doorschieten dan is het zo weer opgebruikt (hou je wel aan de wekelijks meet ritme van PO4, om dit op te kunnen vangen!

let op!
Als fosfaat eenmaal meetbaar wordt zal je de dagelijkse dosering naar beneden moeten aanpassen. (er wordt namelijk niet meer opgebufferd in het steen, dus alle gedoseerd PO4 is beschikbaar)

glennf

June 08, 2015, 12:36:51 am #5 Last Edit: June 08, 2015, 12:38:43 am by glennf
ENG
The dosing of PO4+ (and other nutrients) need to be done only in case of "deficiency"in a system with a substantial coral population.
Dosing PO4+ (and other nutrients) in a system that has just been setup (with very little consumers), will only fuel algae growth.NL
Het doseren van PO4+ (en andere nutrients) is alleen van belang in een systeem waar er bij een substantieel koraal bezetting (en daarmee verbruikers) een tekort wordt geconstateerd.
'Het toedienen van PO4+ in een net opgestart systeem, of systeem met een lage bezetting aan verbruikers is af te raden en kan zelfs leiden tot onproportioneel algengroei.glennf

June 20, 2015, 05:29:53 pm #6 Last Edit: October 22, 2016, 01:16:24 pm by admin
indien je op de juiste wijze heb vastgesteld dat fosfaat langer tijd ( structureel) te laag is geweest,  zal het bijdoseren niet makkelijk tot een overdosering leiden.

Als je vasthoudt aan de wekelijkse (advies) metingen en correcties i.c.m. een dagelijkse dosering van 10% hiervan, zal je overshot nooit hoger komen dan 0,16ppm bij een equilibrium na de laatste correctie.

Dit eventuele (tijdelijk) overschot zal binnen korte tijd weer verbruikt zijn.
Je had tenslotte een landurig tekort.....
Dus geen paniek akties. Het zakt met een week vanzelf, zonder schade aan het leven in de bak.

(Later toegevoegd)
Hoger dosering van DSR PO4+ vereisen een kortere test interval.
Gebruik de volgende lijst als richtlijn
0,01-0,02 ppm p/d tot 10 dagen
0,03-0,05 ppm p/d 5-6 dagen
0,06-0,09 ppm p/d 3-4 dagen

glennf

May 29, 2016, 11:08:02 pm #7 Last Edit: May 29, 2016, 11:09:04 pm by admin


Deze "transparante" lobo.. is duidelijk een teken van een structureel te lage fosfaat gehalte, zonder de mogelijkheid zich op een ander manier van voeding te voorzien.

Dit gebeurt bij een fosfaat gehalte onder de 0,01ppm.

Jaja .. het kan met enige oefening wel met een redsea PO4 test uitgelezen worden.
Je moet daarvoor de test wel ijken en een goed kleur onderscheidend vermogen hebben. Voor degene die dat ontberen zijn er altijd nog de hana phosphorus test en de labtesten beschikbaar.

Hoe pak ik dit probleem aan?

1x een 0,06ppm PO4 doseren en dan 2 dagen afwachten.
Zie je geen verbetering dan om de 2 dagen 0,06ppm fosfaat doseren totdat je het kleur (contrast) terug ziet komen.
Hou je in zulke uitzonderlijke gevallen vooral aan de regel "PO4 wekelijks meten".

admin

June 10, 2016, 07:31:10 pm #8 Last Edit: October 22, 2016, 12:58:40 pm by glennf
Indien er de juiste testen gebruikt zijn, je inderdaad constateert dat je (koralen) profijt heb van fosfaat doseren, je geen algen (weelde) aan het kweken bent en je dagelijks fosfaat moet doseren, is het tijd deze op de doseerpomp te zetten.
Per aquarium kan dat verschillen, maar je kan zelfs van 0,01-0,06ppm per dag doseren. Dit is geheel afhankelijk van je bezetting, want elke bak heeft een eigen dynamiek.

Een langdurig tekort waarbij de koralen eraan lijden zal niet gauw omslaan in een teveel die niet te controleren is.
Mocht je doorschieten, dan is het zo weer onder controle als je de dosering tijdelijk stopt of verminderd.
Fosfaat is 1 van de "crash" parameters waar ik als advies een "wekelijkse" controle ingebouwd heb als je min of meer hieraan houdt kan er niet veel mis gaan, want je ziet de trend en bent aankomende problemen voor.

(Later toegevoegd)
Hoger dosering van DSR PO4+ vereist een kortere test interval.
Gebruik de volgende lijst als richtlijn
0,01-0,02 ppm p/d tot 10 dagen
0,03-0,05 ppm p/d 5-6 dagen
0,06-0,09 ppm p/d 3-4 dagen


Happy Reefing, GlennF.

admin

Restyling 2016
Verkrijgbaar in: 100/250/500ml


Happy Reefing, GlennF.


admin

Lees hier meer over het sturen/doseren van nutrients in relatie tot algen en plagen.
http://dsrreefing.nl/forum/index.php?topic=88.msg2348.msg#2348


Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk


glennf

August 01, 2016, 07:44:35 pm #11 Last Edit: November 15, 2016, 11:38:50 pm by admin
PO4+ - Phosphate reef supplement.
Target: 0,02-0,08ppm (maximum 0,04ppm/d)

ENG:
Prevent pale corals and bleaching, due to PO4 deficiency. PO4 is being absorbed by the rocks, so it may take a while to level up. (a low range test is required)
Concentrate: 0,1ml/100l = 0,01ppm raise
Start dosing: 0,2ml/100l per day ( if long term deficiency, measure weekly)

NL:
Tegen het bleken van koraal t.g.v. fosfaat tekort. Fosfaat (PO4) wordt opgenomen in het substraat en kan vertraagd reageren op de dosering. (gebruik een hoge resolutie test)
Concentratie: 0,1ml/100l = 0,01ppm verhoging
Startdosering:  0,2ml/100l per dag (bij langdurige tekort, wekelijks meten)

Het toedienen van PO4+ gebeurt alleen als er vastgesteld wordt dat er een structureel PO4 tekort is!

Mocht dat het geval zijn, dan wordt EERST Fe op minimum dosering gezetten en na enige tijd wordt er pas DSR PO4+ toedienen om het meetbaar te houden.

Het jojo'en tussen Fe+ doseren en PO4+ doseren is uit den boze. Het doet de stabiliteit geen goed!

Dus ondanks dat de calculator het adviseert, moet eerst de Fe enige tijd op minimum staan, voordat er PO4+ wordt gedoseerd.


admin

October 02, 2016, 09:44:02 pm #12 Last Edit: October 22, 2016, 01:01:47 pm by admin
Quote from: glennf on May 29, 2016, 11:08:02 pm


Deze "transparante" lobo.. is duidelijk een teken van een structureel te lage fosfaat gehalte, zonder de mogelijkheid zich op een ander manier van voeding te voorzien.

Dit gebeurt bij een fosfaat gehalte onder de 0,01ppm.

Jaja .. het kan met enige oefening wel met een redsea PO4 test uitgelezen worden.
Je moet daarvoor de test wel ijken en een goed kleur onderscheidend vermogen hebben. Voor degene die dat ontberen zijn er altijd nog de hana phosphorus test en de labtesten beschikbaar.

Hoe pak ik dit probleem aan?

1x een 0,06ppm PO4 doseren en dan 2 dagen afwachten.
Zie je geen verbetering dan om de 2 dagen 0,06ppm fosfaat doseren totdat je het kleur (contrast) terug ziet komen.
Hou je in zulke uitzonderlijke gevallen vooral aan de regel "PO4 wekelijks meten".

A little DSR PO4+ dosing make all the difference.


Happy Reefing, GlennF

glennf

Prevent algae growth:
DSR controls nutrients by adding and removing them with NO3+/PO4+ vs CarbonVs/Fe+. During the startup minimizing nutrients is essential, because adding them in this stage will only fuel Algae growth.

NO3 and PO4 supplementation is only needed for corals (with defficïency symptoms) and only when the algae's are under control by the cleaning crew (snails/urchins/tangs)

ignore NO3+ and PO4+ supplementation during startup phase or change targets to 0,0 ppm.

admin

April 19, 2017, 05:26:35 pm #14 Last Edit: April 19, 2017, 05:31:36 pm by admin
Waarom fosfaat doseren i.p.v. meer voeren?

Koralen hebben energie en bouwstoffen nodig om te floreren. Dat halen ze uit licht, nutrienten en voedsel.
Het gemis aan voedseldieren in een "steriele" aquarium dient aangevuld te worden met een "alternatief".
Het alternatief is nutrienten uit het water halen.

De eis voor het supplementeren  van nutrienten of voedsel zal per koraal soort verschillen.
Maak een keus welke soorten je optimaal wilt behagen en stuur je waarden/voeding daarop aan.

Nutrienten (PO4/NO3) direct toedienen werkt prima!
Dat hebben inmiddels legio aan aquarianen nu persoonlijk al ervaren.
Sommige hebben zelfs hun complete koralen bestand en daarmee ook hun hobby van een wisse dood gered.

Oldschool vs modern aquariumhouden