• Welcome to DSR Reefing - Reference forum for the DSR Method.. Please login or sign up.
 
October 24, 2020, 11:15:12 am

News:

Unlogical names will be denied acces. Check your mail/spambox!


EZ- Carbon

Started by glennf, December 12, 2016, 03:48:13 pm

Previous topic - Next topic

glennf

December 12, 2016, 03:48:13 pm Last Edit: January 29, 2017, 10:44:09 pm by glennf
DSR EZ-Carbon
- Instant nutrients control solution suitable for auto dosing units
- Transparant bottle to keep track of liquid level
- Removes NO3
- Removes PO4
- Instant food for healthy bacteria population

Daily start dosing: 1ml / 100 liter (use dosing table on package)

admin

When do i use EZCarbon or CarbonVS?

CarbonVS grows bacteria and removes mainly NO3 and a small portion PO4
You need PO4 to grow bacteria, so when PO4 is 0,00 you need to level op PO4.

EZCarbon is multifunctional and removes NO3+PO4 but also serves as FeTrace element.

When NO3 is very high, (25ppm up) and rising due to low (0,00) PO4, (unbalanced) it is better to use CarbonVS combined with minimal FeTrace dosings

When Both NO3/PO4 are elevated EZCarbon will do just fine
Because every tank has it's own dynamic the there will always be a need to adjust initial dosings.
Whenever there is a unbalance just dose the PO4+ or NO3+ to correct this.

glennf

Let op !

- Statistisch gezien zal bij het merendeel van de systemen die met EZCarbon aanvangen de nutriënten te hoog staan.  Deze zullen dan ook  in balans omlaag gehaald kunnen worden. Dat doe je door de EZCarbon dosering volgens schema op/af te bouwen.
e.a. is hierboven al uitgelegd.

- Soms is er een onbalans aanwezig en zal 1 van de componenten (NO3 of PO4) eerder opraken.
Vanaf dat moment zal het andere overschot ook niet meer dalen, ongeacht hoe hoog je de EZCarbon dosering opschroeft.
Daarom "bij probleem systemen" altijd proberen de waarden binnen deze ranges  te houden:
NO3 = 1-5
PO4 = 0,04-0,1 ( vermijd nul waarde)

- Bij een kleine procentage van de systemen treed er een onbalans op, of ontstaat deze gaandeweg. Dit zijn uitzonderingen en moeten ook als zodanig behandeld worden.
Daarvoor maken we een topic met alle bijbehorende gegevens en bespreken dit....
http://www.DSRreefing.com/vragen

- Er zijn binnen deze uitzonderingen net zoveel gevallen waar er een PO4   overschot, als een NO3 overschot ontstaat. Beide vragen om een aparte/verschillend  aanpak.

- indien er een NO3 overschot bestaat, betekend het dat er onvoldoende PO4 aanwezig is om NO3 verder te verlagen. Het steeds verhogen van EZCarbon in dit geval zal alleen maar averrechts werken, omdat je met een overschot aan ijzer en carbon komt te zitten.
Daarom zal er eerst PO4 moeten worden bijgedoseerd. (Let op de hierboven genoemde target waarden!)

- In het geval je NO3 hoog blijft, PO4 ondanks dagelijks toedienen nihiel blijft, je EZCarbon dosering boven D10 zit en je al langer dan 3 weken geen progressie ziet in PO4(meetbaar houden), is het raadzaam om EZCarbon tijdelijk te vervangen voor  een halve dosering CarbonVS i.c.m. PO4+ doseringen. Er kan dan ook gewekt worden met FeTrace op minimale dosering.

- indien het nitraat onder controle is  en  PO4 ook al een tijd stabiel en in balans is, kan er later alsnog een poging gedaan worden met EZCarbon.

Note:
fullDSR producten zijn ontwikkeld als probleem oplossers!  Dat doet ie hier ook ...
EZ producten zijn ontwikkel om aquariumhouden laagdrempig en eenvoudig te maken. Hier zie je een van de weinige limitaties......

Gebruik altijd geijkte PO4/NO3 testen !!!

glennf

July 22, 2018, 08:19:02 am #3 Last Edit: November 28, 2018, 11:04:26 pm by glennf
Pay attention !

- Statistically speaking, the majority of the systems that start with EZCarbon will be too high on both NO3/PO4 nutrients. These will then also be brought down in balance. You do this by ramping up/down the EZCarbon dosage according to dosing schedule.

- Sometimes there is an imbalance and 1 of the components (NO3 or PO4) will run out earlier.
From that moment on, the other surplus will not drop any more, no matter how high you raise the EZCarbon dosage.
Therefore, always try to keep the values ​​within these ranges  with "problem systems".
NO3 = 1-5
PO4 = 0.04-0.1 (avoid zero value)

- In a small percentage of the systems an imbalance may (gradually) occurs. These are exceptions and must also be treated as such.
For this we create a topic with all related data and discuss this ....
http://www.DSRreefing.com/vragen

- There are just as many cases within these exceptions where there is a PO4 surplus, if a NO3 surplus occurs. Both ask for a separate / different approach.

- if there is a NO3 surplus, it means that there is insufficient PO4 available to further reduce NO3. The ever increasing of EZCarbon in this case will proof counterproductive, because you will be left with a surplus of iron and carbon.
Therefore, PO4 must first be ramped up. (Note the target values ​​mentioned above!)

- In case NO3 stay high, PO4 remains unmeasureable (even after daily dosing), your EZCarbon dose is above D10 and you have not seen progress in PO4 for more than 3 weeks (keep it measurable), it is advisable to temporarily replace EZCarbon for half a day dosage of CarbonVS together with PO4 + dosages. You may also apply a minimum dose FeTrace.

- if the nitrate is under control and PO4 has been stable and in balance for a while, an attempt can be made with EZCarbon later on.

Note:
fullDSR products have been developed as problemsolver! It proofs here how  ...
EZ products are developed to make aquarium keeping easy with low-threshold. Here see one of the few limitations ......

Always use calibrated PO4 / NO3 tests !!!

fluthecrank

Hi Glenn,

I`ve got a question in case of EZ Carbon.
At the moment I move from Balling to EZ DSR and I started with EZ Carbon and EZ Trace. Trace runs good, all corals look great. Dosingvolume is 4ml for my Reefer 425XL (approx. 400l net.)
NO3 is realy high (50-80 ml/l) and PO4 also (0,3 - 0,4 mg/l). I started with 4ml/day and raised up to 8ml. What do you think whan a reduction will occur?
Should I raise the Dosingvolume again?

Thanks Frank

jverbaan

Beste Glenn,

Hierboven staat o.a.:
- In het geval je NO3 hoog blijft, PO4 ondanks dagelijks toedienen nihiel blijft, je EZCarbon dosering boven D10 zit en je al langer dan 3 weken geen progressie ziet in PO4(meetbaar houden), is het raadzaam om EZCarbon tijdelijk te vervangen voor  een halve dosering CarbonVS i.c.m. PO4+ doseringen. Er kan dan ook gewekt worden met FeTrace op minimale dosering.

Met Red Sea Pro: NO3 >4
Met Salifert: NO3 10
Met Red Sea Pro: PO4 0,08

Dosering EZCarbon = D12.
Waarom niet hoger? Ik heb witte aanslag op ramen als ik hoger ga.

Bovenstaande situatie is nu al een aantal weken zo. Kan ik dan bovenstaand methode toepassen (ook al is PO4 0,08)?
Dus EZCarbon tijdelijk vervangen door Carbon VS?

Mvg Jochem Verbaan

glennf

March 18, 2019, 04:05:00 pm #6 Last Edit: March 18, 2019, 04:07:43 pm by glennf
Quote from: fluthecrank on October 23, 2018, 04:02:40 pm
Hi Glenn,

I`ve got a question in case of EZ Carbon.
At the moment I move from Balling to EZ DSR and I started with EZ Carbon and EZ Trace. Trace runs good, all corals look great. Dosingvolume is 4ml for my Reefer 425XL (approx. 400l net.)
NO3 is realy high (50-80 ml/l) and PO4 also (0,3 - 0,4 mg/l). I started with 4ml/day and raised up to 8ml. What do you think whan a reduction will occur?
Should I raise the Dosingvolume again?

Thanks Frank


Use table on bottle to ramp up dosing (maximum up to d15)

Or use the EZcalculator
http://www.DSRreefing.com/ez-dsr
Maximum dosing (d15) =49,5ml /400liters


glennf

Quote from: jverbaan on December 16, 2018, 12:00:15 pm
Beste Glenn,

Hierboven staat o.a.:
- In het geval je NO3 hoog blijft, PO4 ondanks dagelijks toedienen nihiel blijft, je EZCarbon dosering boven D10 zit en je al langer dan 3 weken geen progressie ziet in PO4(meetbaar houden), is het raadzaam om EZCarbon tijdelijk te vervangen voor  een halve dosering CarbonVS i.c.m. PO4+ doseringen. Er kan dan ook gewekt worden met FeTrace op minimale dosering.

Met Red Sea Pro: NO3 >4
Met Salifert: NO3 10
Met Red Sea Pro: PO4 0,08

Dosering EZCarbon = D12.
Waarom niet hoger? Ik heb witte aanslag op ramen als ik hoger ga.

Bovenstaande situatie is nu al een aantal weken zo. Kan ik dan bovenstaand methode toepassen (ook al is PO4 0,08)?
Dus EZCarbon tijdelijk vervangen door Carbon VS?

Mvg Jochem Verbaan
Dat kan idd prima!

happy DSR reefer